สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร
สกก. หัวหินจัดประชุมสัญจร

14 สิงหาคม 2556 ...นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำเดือนสิงหาคม 2556 ครั้งนี้จัดประชุมสัญจร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ผู้ใหญ่ชิงชัย ขุนสงคราม กรรมการฯ สกก.หัวหิน) มีคณะกรรมการ,ฝ่ายจัดการ และผู้แทนสหกรณ์จังหวัดฯ เข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง วาระการประชุมที่สำคัญคือ 1.ได้รับหนังสือจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แจ้งผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ของสหกรณ์การเกษตรหัวหิน จำกัด ได้ผลคะแนน 100 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 2.ผลการจัดระดับธรรมาภิบาลสหกรณ์ ได้ผลคะแนน 99.17 คะแนน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 3. กำไรสุทธิในปีนี้คือ 6.5 ล้านบาท...ขอขอบคุณ คณะกรรมการฯ,ผู้จัดการขนิษฐา บุตรหงส์ พนักงาน,ประธานกลุ่ม และสมาชิกทุกท่าน ในการทุ่มเททำงานร่วมกันตลอดปี