แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย
แถลงข่าวศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย 

13 สิงหาคม 2556 กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดการประชุมและแถลงข่าว เรื่องแนวทางการใชัประโยชน์ในศูนย์แสดงและกระจายสินค้าเกษตรไทย ทีเมืองเหวยฟาง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่โรงแรมเอสดี อเวนิว ปิ่นเกล้า โดยมีเคริอข่ายศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานจำนวนมาก