เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"
เยี่ยมคลังสินค้า "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"

8 ส.ค.56 เยี่ยม ท่าเรือ - คลังสินค้า .. "ปุ๋ยตราพระอาทิตย์"...ที่ จ.อยุธยา..รับประกันคุณภาพ และ ราคา โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)