ชสก.เชียงใหม่ เยี่ยมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว บ.ที เจ ซี
5 ส.ค.2556 เวลา 17.00 น. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด นำโดยนายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการ นำคณะมาศึกษาดูงานที่ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว ของบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ที่ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี