ตึกสีเขียว ชสท
"ตึกเขียว ชสท."
"ตึกเขียว ชสท."....เริ่มทาสีจริงแลัววันนี้ 17 กรกฏาคม 2556 ชั้นล่างคือ "ศูนย์ข้าวสหกรณ์ไทย" ด้านขวาคือ ศูนย์จำหน่ายสินค้าของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง พร้อมให้บริการแก่สมาชิกผู้บริโภคทุกท่าน เร็วๆนี้ รับประกันคุณภาพ และราคา โดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.)