Ex-Agri Coop 1 "นักบริหารสหกรณ์การเกษตร" รุ่นที่ 1
ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอขอบคุณ รศ.ดร.ประเสริฐ จรรยาสุภาพ คณะบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมงานอาจารย์ทุกๆท่าน ที่ให้การสนับสนุน โครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" จังหวัดเชียงใหม่ ในการดำเนินกิจกรรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ และ ดำเนินการออกแบบหลักสูตร Ex-Agri Coop #1 "นักบริหารสหกรณ์การเกษตร" รุ่นที่ 1 (EAC.1) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ชสท. และ ชสก.เชียงใหม่ จะเปิดสอนให้กับประธานฯ,กรรมการฯ ผู้จัดการ และพนักงานของสหกรณ์การเกษตรใน 8 จังหวัดเหนือ คาดว่ารุ่นที่ 1 จะเปิดสอนได้ในเดือนกันยายนนี้