ส่วนงาน ชสท.
ฝ่ายธุรกิจการเกษตร

 ทำหน้าที่ในการจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดีราคายุติธรรมให้กับสหกรณ์และเกษตรกรสมาชิกและทำการตลาดให้กับผลิตผลของสหกรณ์สมาชิกทั้งในด้านข้อมูลข่าวสาร การตลาดและการจำหน่ายผลิตผลการเกษตรทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งให้บริการในการจัดหาสินค้าและปัจจัยการผลิตให้กับหน่วยงานของรัฐซึ่งประกอบ

 

แผนกปุ๋ยและเคมีอื่น : มีหน้าที่หลักในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพดีและราคายุติธรรมทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ จำหน่ายให้กับสหกรณ์สมาชิก โดย ชสท.มีเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ของสินค้าปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือของเกษตรกรทั่วทั้งประเทศ คือ “ตราพระอาทิตย์” รวมทั้งเป็นช่องทางในการจำหน่ายปุ๋ยของรัฐบาลในกรณีที่ภาครัฐมีนโยบายในการจัดหาปุ๋ยช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา ชสท.สามารถจำหน่ายปุ๋ยได้ถึงปีละประมาณ 200,000 ตัน
ต่อมาหลังจากรัฐบาลมีนโยบายในการให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีจากประเภทปุ๋ยคอมปาวด์มาเป็นปุ๋ยเบาท์เบลนดิ้งและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทำให้เกิดการแข่งขันกันอย่างมาก

 

ธุรกิจงานข้าว: ชสท.ได้รวบรวมข้าวจากสหกรณ์สมาชิก นำมาปรับปรุงคุณภาพที่คลังอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม และนำมาทำตลาดภายใต้ตราสินค้า “แผนที่ประเทศไทย” ซึ่งเป็นข้าวสารที่ผู้บริโภคให้ความนิยมและเชื่อมั่น โดยชสท.สร้างความเชื่อมั่นในตัวสินค้าให้กับผู้บริโภคว่า “ข้าวสารสหกรณ์คุณภาพดี  ราคาถูก ไม่ปลอมปน”  และนอกจากนี้แล้วยังให้ความรู้สึกที่ดีต่อผู้บริโภคอีกว่า “ซื้อข้าวสารสหกรณ์เอื้ออาทรพี่น้องเกษตรกรไทย”

ฝ่ายคณะกรรมการและเลขานุการ
อยู่ในความรับผิดชอบของ  รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาสหกรณ์  นายจีรพัฒน์  งามสง่า - มีหน้าที่ดูแลด้านเอกสารสัญญา  เพื่อให้การติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกเกิดความเข้าใจและเกิดความร่วมมือระหว่างสมาชิกด้วยกันและยังมีหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร เพื่อประโยชน์ในการติดตามหนี้หรือประสานงานกับลูกหนี้หรือบุคคลภายนอกที่ผิดสัญญาให้เร่งรักหนี้สิน หรือประนอมหนี้เพื่อให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินในการสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการชำระหนี้ให้กับ ชสท.ต่อไป ตลอดทั้งวิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลการดำเนินงานด้านบริหารและธุรกิจของ ชสท.  จัดทำระเบียบวาระการประชุมและรายงานการประชุมในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการทำงานและประสานงานระหว่างคณะกรรมการ ชสท. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพและติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ, สหกรณ์สมาชิก, องค์กรต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของ ชสท.และดำเนินการตรวจสอบเอกสารสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงของชสท.กับบุคคลภายนอกจัดทำเอกสารนิติกรรมของ ชสท.สรุปรายงานการดำเนินงานของพนักงานขาย วิเคราะห์ลูกหนี้และ สรุปรายงานงบกำไร -ขาดทุนจากฝ่ายธุรกิจของ ชสท. และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจและร่วมมือกับสหกรณ์สมาชิก เพื่อให้สามารถดำเนินไปได้ อย่างมีประสิทธิภาพร
ฝ่ายการพิมพ์

เป็นฝ่ายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้จัดการฝ่ายการพิมพ์ นายโชคดี  ออสุวรรณ  ทำหน้าที่ให้บริการด้านงานพิมพ์และสิ่งพิมพ์ทุกชนิด ทั้งภาคสหกรณ์ ภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยการผสมผสานความทันสมัยในเครื่องจักรเครื่องมือกับประสิทธิภาพและประสบการณ์ของพยักงาน ซึ่งมีความชำนาญและความสามารถในการผลิต ทำให้แต่ละปีฝ่ายการพิมพ์มีรายรับจากการให้บริการด้านการพิมพ์เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาได้รับความไว้วางใจจากทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นอย่างมาก

 โครงการพิเศษ

 

 

- ศูนย์ธุรกิจการเกษตร ชสท. จ.พระนครศรีอยุธยา
- ศูนย์ธุรกิจเชียงใหม่ –สำนักงานตลาดกลางภาคเหนือ
- งานโครงการพิเศษ

ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร
ฝ่ายสำนักงานและบุคลากร รับผิดชอบการบริหารจัดการด้าน ทั้งการควบคุมทะเบียนหุ้น ทะเบียนทรัพย์สิน และบริหารจัดการงานธุรการทั่ว ๆไป
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
อยู่ในความรับผิดชอบของ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน นางชนัยกานต์  ปุรณะ บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน แก่สมาชิกโดยรูปแบบการบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถเพื่อให้การรายงานข้อมูลแก่สมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยำ