ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สกก.โพธาราม แถลงผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สกก.โพธาราม
แถลงผลกำไรสูงสุดเป็นประวัติการณ์

          เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556  สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด (สกก.โพธาราม) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ณ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสมชาย  วิเศษรจนา ประธานกรรมการ สกก.โพธาราม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม ในการนี้  นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกาตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นตัวแทน ชสท. มอบเงินสนับสนุนการประชุม 10,000 บาท ก่อนเริ่มการประชุมได้มีการมอบรางวัลแก่  สมาชิกสหกรณ์ ฯ ผู้ที่มีอายุมากที่สุด และมอบโล่รางวัลคนดีศรีสหกรณ์  ซึ่งมี
ผู้สังเกตการณ์และสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมประชุมอย่างคับคั่ง

          นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) กล่าวแสดงความยินดี กับ สหกรณ์การเกษตรโพธาราม จำกัด ที่ดำเนินงานในหลักสหกรณ์ ทั้งด้านการบริการสหกรณ์สมาชิกในการหาปัจจัยการผลิต การรับซื้อผลผลิตของสหกรณ์สมาชิก และการบริการด้านอื่นๆ โดยมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิกและเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์เป็นสำคัญ จนทำให้ประสบความสำเร็จ

          ในการประชุมครั้งนี้ นายสมชาย  วิเศษรจนา ประธานกรรมการ สกก.โพธาราม กล่าวถึงวาระที่พิจารณาหลายวาระด้วยกัน อาทิเช่น การรับรองงบการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ และได้ชี้แจงผลประกอบการและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปี  2554 - 2555  ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555  สกก.โพธาราม มีกำไรประมาณ  9  ล้านบาท  ซึ่งเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ปีนี้ ผลประกอบการและผลการดำเนินงานของสหกรณ์ปี 2555 - 2556 ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สหกรณ์การเกษตรโพธาราม  จำกัด  ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่  77  มีกำไรจากการทำธุรกิจกว่า 11 ล้านบาท  ซึ่งเพิ่มขึ้นและสูงสุดเป็นประวัติการณ์