พัฒนาบุคลากรฯ รุ่นที่ 24/2556 จ.นครสวรรค์
13-14 มิถุนายน 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 24/2556 ที่ จ.นครสวรรค์ โดยมีผู้นำสหกรณ์จำนวน 350 คน จาก 8 จังหวัด คือ จ.นครสวรรค์, จ.กำแพงเพชร, จ.ตาก, จ.พิจิตร, จ.พิษณุโลก, จ.อุทัยธานี, จ.สุโขทัย และ จ.เพชรบูรณ์ เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับเกียรติจากนายปราโมทย์ เนตรสว่าง สหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวีระชัย เจนเจริญวงศ์ สหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา ชสท. มาร่วมกิจกรรมตลอดงาน