คาราโอเกะ
เพลงที่ 1. มาร์ชสหกรณ์การเกษตร

เพลงที่ 2.เหนือแสงตะวันส่อง

เพลงที่ 3.ตะเกียงทองส่องเกษตรไทย    

เพลงที่ 4.อุดมการณ์สหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 5.มิ่งขวัญการเกษตร
เพลงที่ 6.สดุดีสหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 7.เราคือสหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 8.เราคือ ชสท
เพลงที่ 9. สกก.คือสหกรณ์การเกษตร
เพลงที่ 10. รวมใจเกษตรกร
เพลงที่  11.สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ