เกษมหลังเกษียณ "คุณกิตติมา ตรีทิเพศสุวรรณ"
เกษมหลังเกษียณ "คุณกิตติมา ตรีทิเพศสุวรรณ"
“เกษม หลังเกษียณ” 31 พฤษภาคม 2556 คณะกรรมการฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษา และพนักงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมจัดงานแสดงความยินดีในโอกาสเกษียณอายุการทำงาน ของคุณกิตติมา ตรีทิเพศสุวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน พร้อมทั้งพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ มอบของที่ระลึก และร่วมกันร้องเพลงด้วยบรรยากาศแห่งรอยยิ้ม คุณกิตติมา ตรีทิเพศสุวรรณ จบการศึกษาศิลปศาสตร์บัณฑิต (บัญชี) จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KU.30) เข้าทำงานเป็นพนักงาน ชสท.ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2522 เป็นเวลาถึง 34 ปี 10 วัน ปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสร้างผลงาน สร้างความมั่นคงให้กับ ชสท.มาอย่างยาวนาน จึงเป็นที่รักและนับถือของชาว ชสท.พวกเราทุกคนขอให้คุณกิตติมา ตรีทิเพศสุวรรณ มีแต่ความสุขตลอดไป ขอให้“เกษม หลังเกษียณ” ครับ