ชสท. ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่
ชสท. ปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่
9 พฤษภาคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เริ่มปรับปรุงอาคารครั้งใหญ่ โดยชั้นล่างชั้น (พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร) จะสร้างเป็น "ตลาดกลางข้าวสารสหกรณ์ไทย" เพื่อให้บริการด้านการตลาดแก่สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ