โครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน"

          ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ได้รับความเห็นชอบจากจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ให้จัดอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานได้ โดยใช้หลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐานที่จัดทำโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับการรับรองพร้อมทั้งสามารถรับงานตรวจสอบกิจการ และขึ้นบัญชีผู้ตรวจสอบกิจการกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้นั้น ในการนี้ ชสท. ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน" ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ด้านการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ ระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน และฝึกปฎิบัติจริง เพื่อนำไปใช้ในการปฎิบัติงานตรวจสอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          ชสท. จึงขอเรียนเชิญบุคลากรของสหกรณ์ หรือผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม เข้ารับการฝึกอบรมตามกำหนดการดังกล่าว หากต้องการรายระเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุนันทา  ขาวสำอาง  โทร 0-2579-3456 ต่อ ต่อ 122 และโปรดแจ้งความจำนงในใบตอบรับที่ส่งมาด้วย ที่โทรสารหมายเลข 0-2579-5055 ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ทั้งนี้ ชสท. ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร หากมีผู้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมครบจำนวนก่อนวันครบกำหนดส่งใบตอบรับ


รายละเอียดโครงการฝึกอบรม 1 ชุด (ดาวน์โหลดไฟล์.pdf)