พัฒนาบุคลากรฯ รุ่น 22 จ.อุบลฯ
30-31 มกราคม 2556 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด จัดโครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่22/2555 ณ จังหวัดอุบลราชธานี
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.425132057568501.96410.100002151315066&type=1