ชสท.เยี่ยม สกก.ม่วงสามสิบ
30 ม.ค.2556 ทีมงาน ชสท.เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี เพื่อร้บฟังข้อมูลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมศูนย์กระจายสินคัาสหกรณ์ โดยมีผู้จัดการ และทีมงานให้ความต้อนรับอย่างอบอุ่น