ทีมงานวิจัยกรมตรวจฯ สัมภาษณ์ ปธ.ศิริชัย

6 ก.พ.56 ทีมงานวิจัย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ คุณผานิต บูรณ์โภคา คุณยุวดี เมืองแมน
และอาจารย์วรเทพ ไวทยาวิโรจน์ เดินทางมาสัมภาษณ์ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ตามโครงการวิจัยฯ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์