พัฒนาบุคลากรฯ รุ่น 22 จ.อุบลฯ
นายศิริชัย อสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. บรรยายในหัวข้อ "9 โครงการ ของ ชสท.เพื่อสหกรณ์การเกษตร ในปี 2556" ที่งานฝึกอบรมหลักสูตร "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ รุ่นที่ 22/2556 จ.อุบลราชธานี
30 ม.ค.56 นายศาครินทร์ ดวงตะวัน สหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำรุ่นพี่ 22/2556 ที่โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้นำสหกรณ์การเกษตรใน 7จังหวัดภาคอีสานเข้าร่วมงาน จำนวน 250 คน จัดโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด