สวัสดีปีใหม่ 2556 กรมวิชาการเกษตร
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. พร้อมทั้ง นายไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย รก.ผจก.ใหญ่ สายงานธุรกิจ นายโชคดี รก.ผจก.ใหญ่ สายงานบริหาร และนายจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ สายงานการพัฒนาสหกรณ์ สวัสดีปีใหม่ 2556 ณ กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร