พัฒนาบุคลากรฯ รุ่น20 ที่ จ.เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ”
รุ่นที่20-2555 ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่

     ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ภายใต้การบริหารโดย นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.เดินหน้าจัดโครงการฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3 โดยรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 20 มีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยยังคงมีผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความสามารถที่มามอบความรู้ให้ชาวสหกรณ์เช่นเคยหลายท่านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, นางรุจิเรข ณ ลำปาง, อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ, นายพิบูล เจียมอนุกูลกิจ ผอ.ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, ดร.สุรวงศ์ วัฒนากูล และการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ที่สร้างบรรยากาศรื้นเครงและสมัครสมานสามัคคี โดยมีศิลปินชื่อดังไม่ว่าจะเป็น นายวินัย พันธุรักษ์ อดีตสมาชิกวงดิอิมพอสซิเบิ้ล, นิก นิรนาม, นายไกรสร แสงอนันต์ มาร่วมสร้างความบันเทิง