แปลงนาสาธิตกับปุ๋ยเคมีตราพระอาทิตย์

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นายธเนศ ถนอมทรัพย์  ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจการเกษตร ,นางสาวนิตยา ณ มหาไชย ผู้ช่วยผู้จัดฝ่ายเคมีเกษตร และนางวาสนา พรหมเนตร หัวหน้าแผนกปุ๋ยและเคมี พร้อมด้วยคณะ ชสท. กับ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรนนทบุรี จำกัด ได้ร่วมจัดทำแปลงนาสาธิต  ทั้งนี้ เพื่อการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างถูกวิธี และเป็นการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายปุ๋ยทางเคมี ตราพระอาทิตย์ ให้กับสหกรณ์สมาชิกในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 ราย กำหนดให้พื้นที่เพาะปลูกรายละ 2 ไร่ต่อการใช้ปุ๋ยเคมี จำนวน 2 สูตรๆ ละ 1 กระสอบ โดยดำเนินการส่งมอบปุ๋ยสูตร 16-20-0 และสูตร 15-15-15 ให้กับสมาชิกที่เข้าร่วม แล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 

แปลงนาสาธิต: สกก. บางใหญ่ จำกัด

จัดทำโดย นายเสงี่ยม  เหมือนด้วง อายุ 56 ปี  

แปลงนาสาธิต: สกก. บางบัวทอง จำกัด

จัดทำโดย นายเกษม  บุญเพ็ชร  อายุ 56 ปี  

แปลงนาสาธิต: ชสก.นนทบุรี จำกัด

จัดทำโดย นางชุติกาญจน์  สว่างไสว อายุ 49 ปี  

แปลงนาสาธิต: สกก. ไทรน้อย จำกัด

จัดทำโดย นายประเทือง  ผลตาล  อายุ 60 ปี 

แปลงนาสาธิต: สกก. ปากเกร็ด จำกัด

จัดทำโดย นายประสิทธิ์  สุขปรุง  อายุ 62 ปี