สกก.สิงหนคร เยี่ยมชม ศูนย์วิจัย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด
13 ธ.ค.55 ชสท.และ บริษัท ที.เจ.ซี เคมี จำกัด ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จ.สงขลา ที่เดินทางไปเยี่ยมชม ศูนย์วิจัย บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด จ.สุพรรณบุรี พร้อมทั้งบรรยายสรุปและร่วมรับประธานอาหารกลางวัน