ชสท. ต้อนรับ สกก.สิงหนคร

 12 ธ.ค. 2555 ชสท.ให้การต้อนรับ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด ประธานกรรมการฯ
ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรสิงหนคร จำกัด จังหวัดสงขลา นำคณะจำนวน 60คน มาศึกษาดูงานที่ชุมนุมสหกรณ
์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านสหกรณ์ฯ และเชื่อมความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องด้วยอาหารกลางวันสุดอร่อย โดย ชสท.ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกร่วมกัน