ต้อนรับ คณะดูงานจากประเทศภูฏาน
6 ธันวาคม 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก DAMC ประเทศภูฎาน ที่มีกำหนดการมาศึกษาดูงานสหกรณ์ในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25 พ.ย. - 11 ธันวาคม 2555 จำนวน 9 คน นำโดย Mr.Bhim Raj ตำแหน่ง Regional Maketing Division โดยมีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ชสท.ได้บรรยายสรุปและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศภูฏาน ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร ชสท.