พัฒนาบุคลากรฯ รุ่น19/2555 ที่กาญจนบุรี

29 - 30 พ.ย.55 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท) จัดงานฝึกอบรมหลักสูตร"การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 19/2555 ที่ จ.กาญจนบุรี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ประธานกรรมการฯ,กรรมการฯผู้จัดการ,ฝ่ายจัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรจาก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, จังหวัดเพชรบุรี, จังหวัดสมุทรสงสคราม, จังหวัดสมุทรสาคร, จังหวัดนครปฐม,จังหวัดราชบุรี, จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี ชสท.ขอขอบคุณ นายวัชรินทร์ ภู่แพร สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม, ผู้ใหญ่ที่มาร่วมงานเช่น นายวิทยา โตรักษา ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 4 และ เขต 5, นายวิทยา จินต์จันทรวงศ์ สหกรณ์จังหวัดราชบุรี,นายสมศักดิ์ กรีธาธร รักษาการสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร, นายอรุณ แก้วน้อย รักษาการสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี คณะวิทยากรประกอบด้วย นายจิตรกร สามประดิษฐ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์, คุณรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่, นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอับยการสูงสุด และ อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล นักวิชาการอิสระ ตลอดจนท่านประธานกรรมการฯชุมนุมสหกรณ์การเกษตรทุกจังหวัด ประธานกรรมการฯ กรรมการฯ ผู้จัดการสหกรณ์ทุกๆท่านที่มีส่วนร่วมประสานงาน บริษัท ที เจ ซี เคมี จำกัด (สนับสนุนรางวัลและของขวัญ) ทำให้งานสำเร็จสมบูรณ์ตามเป้าได้ทั้งความรู้ การเชื่อมโยงเครือข่าย และความสามัคคี ของพี่น้องชาวสหกรณ์การเกษตร  ที่เชื่อว่าพวกเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันเช่นนี้ตลอดไป