ต้อนรับ คณะดูงานจากประเทศภูฏาน
19 พฤศจิกายน 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ให้การต้อนรับ คณะข้าราชการเจ้าหน้าที่จากกรมตลาดการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ ประเทศภูฎาน จำนวน 9 คน นำโดย Mr. DORJI WANGCHUK รองอธิบดีกรมการตลาดและสหกรณ์  ที่มีกำหนดการเยี่ยมชมศึกษาดูงานสหกรณ์ไทย ระหว่างวันที่ 11- 23 พ.ย. 2555  โดยมี ดร.สุวิชัย  ศุภรานนท์ ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นผู้ประสานงาน ทั้งนี้ ชสท.ได้บรรยายสรุปและมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแนวทางการพัฒนาสหกรณ์ของประเทศภูฏาน ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคาร ชสท.
ประเทศภูฏาน เพิ่งก่อตั้งสหกรณ์ฯ มาได้ 3 ปี ปัจจุบันมีสหกรณ์ฯ 16 สหกรณ์ และมีกลุ่มเกษตรกรจำนวน 130 กลุ่ม