เยี่ยม สกก.นิคมเขื่อนภูมิพลดอยเต่า

9 พ.ย.55 เวลา 16.00 น. คณะทำงาน โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรต้นแบบ หรือ "ชสก.ต้นแบบ" พร้อมคณะสื่อมวลชน เยี่ยมสหกรณ์การเกษตรนิคมเขื่อนภูมิพลดอยเต่า จำกัด อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เพื่อร่วมประชุมกับคณะกรรมการฯและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับ