โครงการพัฒนาบุคลากรฯ จ.พะเยา
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ" ครั้งที่ 1/2555
ณ สกป.เมืองพะเยา จ.พะเยา
       2 พ.ย.55 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.), ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพะเยา จำกัด (ชสก.พะเยา), ชมรมผู้จัดการและพนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมจัดงานฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ"ที่ห้องประชุม สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินพะเยา จำกัด ขอขอบคุณ คุณมนัส นามบ้าน ประธานกรรมการฯ ชสก.พะเยา, คุณสมคิด ถูกจิตต์ ผู้จัดการ ชสก.พะเยา, คุณจรัล หมอหล้า ประธานชมรมผู้จัดการและพนักงาน สหกรณ์จังหวัดพะเยา, คุณปรีชา ยะตา ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา, คุณยวง อยู่มา ผู้แทน ชสก.อุตรดิตถ์, คุณบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชสก.เชียงใหม่, และเจ้าของสถานที่ห้องฝึกอบรม คุณปันแก้ว จารี ประธานกรรมการฯ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด คุณเฟื่องฟ้า ชำนาญยา ผู้จัดการ สหกรณ์ปฏิรูปที่ดินเมืองพะเยา จำกัด ตลอดจนผู้นำสหกรณ์การเกษตร และผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน พบกันใหม่ในโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" ของจังหวัดพะเยา