คณะกรรมการ ชสก.ต้นแบบที่ จ.เชียงใหม่
11-12 ต.ค.55 คณะกรรมการ "โครงการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" จ.เชียงใหม่ ประกอบด้วยทีมงาน ชสท.,ทีมงาน ชสก.เชียงใหม่,ทีมงานชมรมผู้จัดการ สกก.เชียงใหม่ และที่ปรึกษา ปฏิบัติงานรอบ 3 ออกเยี่ยมสหกรณ์สมาชิกในพื้นที่ อ.แม่ริม อ.ดอยสะเก็ด อ.สันกำแพง และอ.สันทราย ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการฯ คณะกรรมการฯ ผู้จัดการฯ และพนักงานสหกรณ์การเกษตรทุกๆท่านที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น