ชสท. สหกรณ์ดีเลิศประจำปี 55
ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ประจำปี 2555 ชสท. อยู่ในระดับดีเลิศ

นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการ และพนักงาน ของ ชสท. รับมอบเกียรติบัตรจาก นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 2 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร ชสท.

ตามประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลง เรื่องกำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ และได้กำหนดระดับมาตรฐานสหกรณ์ออกเป็นสี่ระดับ คือ ได้กำหนดให้มีการวัดมาตรฐานสหกรณ์ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจด้านการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสหกรณ์สัมฤทธิ์ผล สามารถวัดผลการปฏิบัติภารกิจได้ นั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555 ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ ประจำปี 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) มีผลอยู่ในระดับ ดีเลิศ