"เกี่ยวข้าวแปลงนาโยน" 1ไร่ 1 แสน

19 ต.ค.55 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานฯ นายประภาส งามสงวน นายยวง อยู่มา กรรมการฯ ชสท. นายไกรสิทธิ โรจนเกษตรชัย นายโชคดี ออสุวรรณ รักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท. คุณจีรพัฒน์ งามสง่า รองผู้จัดการใหญ่ ชสท. คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผู้จัดการ ชสก.เชียงใหม่ พร้อมผู้นำในเครือข่าย ชสท. นายชูชีพ โภคา ประธานกรรมการฯ สกก.บ้านตาก นายณรงค์ ชัยแก้ว ผจก.สกก.บ้านตาก นายอำเภอบ้านตาก ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชนบ้านตาก และทีมงาน ร่วม"เกี่ยวข้าวแปลงนาโยน"ตัวอย่าง ตามโครงการ "ปลูกข้าวหนึ่งไร่ ได้เงินหนึ่งแสน "ในแปลงนาของนายชูชีพ โภคา ประธานกรรมการฯ สกก.บ้านตากซึ่งได้โยนกล้าไว้เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 โครงการ"ปลูกข้าวหนึ่งไร่ ได้เงินหนึ่งแสน "นี้ไดบรรจุไว้ในกิจกรรมของโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ" และจะรณรงค์ให้สหกรณ์การเกษตรทุกแห่งดำเนินการส่งเสริมกับสมาชิกสหกรณ์ฯทั่วประเทศ ขณะนี้ที่อำเภอ สันทราย จ.เชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินการแล้วครับ