คณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
คณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจฯ ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 รองประธาน ชสท. คุณดิเรก สังข์จันทร์ และ รักษาการผู้จัดการใหญ่ ชสท. คุณไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย นำคณะสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำโดยคุณวิรัตน์ เอี่ยมเอื้อยุทธ ประธานคณะทำงานเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้ง คุณสุรศักดิ์ วานิชกิจ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว บริษัท ที.เจ.ซี. เคมี จำกัด อ. ดอนเจดีย์ จ. สุพรรณบุรี