การปรับใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร และกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร”
สัมมนา เรื่อง “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การปรับใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร และกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร”
นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท.พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม การปรับใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาการตลาดสินค้าเกษตร และกระบวนการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตร” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ