มอบน้ำดื่มสะอาด โรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่
มอบน้ำดื่มสะอาด โรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่

26 ก.ค.55 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการ นายเรวัตร เปี่ยมระลึก รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฯ นายปิยวิทย์ โกฎเพชร ผู้ตรวจสอบกิจการ และทีมงาน ชสท ทำพิธีมอบระบบกรองน้ำพร้อมแท้งค์สำรองน้ำ ตาม"โครงการน้ำดื่มสะอาด" ให้กับโรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวินัย พันธุรักษ์ ที่ปรึกษาสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโครงการหลวงดอยอินทนนท์ คุณศิริกาญจน์ วิทยาฤทธิ์นนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่7 คุณรุจิเรข ณ ลำปาง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ และทีมงานกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชสก.เชียงใหม่ คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผจก.ชสก.เชียงใหม่ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีด้วย