เยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่
เยี่ยมศูนย์เด็กเล็ก  และโรงเรียนบ้านขุนกลาง จ.เชียงใหม่

ทีมงาน ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เยี่ยมชมศูนย์เด็กเล็ก  และโรงเรียนบ้านขุนกลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆจากผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และประธานนักเรียน มีความเดือดร้อนต่างๆ อาทิเช่น 1.อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องนอน เครื่องใช้ ในศูนย์เด็กเล็ก 2.อาคารเรียนไม่เพียงพอ 3.โรงอาหารไม่เพียงพอ (ต้องสลับเวลากินอาหารของนักรียนเป็น 3ชุด) ทางโรงเรียนได้ขอที่ดินเพื่อเตรียมขยายไว้แล้ว ชสท.เตรียมการสนับสนุน ศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนบ้านขุนกลาง โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็ก จะทำรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการแจ้งให้ทราบ ท่านใดประสงค์จะมีส่วนร่วม สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ ชสท.ทางโทรสารหมายเลข 02-9411238หรือทางอีเมล pasukhuahin@hotmail.com