ร่วมร่วมงานเสวนา เรื่องธุรกิจ ชา - กาแฟ ที่ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด
ร่วมงานเสวนา เรื่องธุรกิจ ชา - กาแฟ ที่ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.55 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ร่วมงานเสวนา เรื่องธุรกิจ ชา - กาแฟ ที่ สหกรณ์การเกษตรแม่สลอง จำกัด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการและสร้างเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่โครงการหลวง ผู้เข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย ประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์, ผู้แทนเกษตรจังหวัด, อาจารย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, ผู้จำหน่ายชา ดำเนินรายการโดย ท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงราย แล้วร่วมพิธีเปิดศูนย์จำหน่ายชา - กาแฟ ของสหกรณ์การเกษตรแม่สลอง โดยมีท่านอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธี ร่วมจัดโดยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจบัญชีที่ 7 หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีเชียงราย - เชียงใหม่ มีท่านวันชัย จงสุทธนามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ด ดอยแม่สลอง และเครือข่ายสหกรณ์จำนวนมากเข้าร่วมงาน