ต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต้อนรับ รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          เมื่อวันที่ 11 ก.ค.55 นายศิริชัย  ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และคณะผู้นำสหกรณ์ทุกประเภท ให้การต้อนรับ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหารือเรื่องการแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50 วรรค 3 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย