ประกาศแจ้งความประกวดราคา
ชสท. มีความประสงค์จะซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุุคคล 4 ประตู 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน พร้อมอุปกรณ์ ดาวโหลดไฟล์เอกสาร (รายละเอียดดังนี้) .pdf

เอกสารประกอบ

1.สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนบริษัท

2.แผนที่ตั้งสำนักงาน

3.หนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ