พิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้ ที่ปั๊มบางจาก สกก.ดอยสะเก็ดพัฒนา
พิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้
ที่ปั้มบางจาก สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา  

นายอนันต์ ภู่สิทธิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ,นายบุญเลิศ แสนหลวง ประธานกรรมการฯ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรเชียงใหม่ จำกัด ,คุณสุพัตรา ศรีเทพ ผจก.ชสก.เชียงใหม่ จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานเครือข่ายความร่วมมือกระจายผลไม้ จังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ผ่านกลไกปั้มน้ำมัน ที่ปั้มบางจาก สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด