โครงการจัดตั้ง บริษัท แจ่มจรัสประกันภัย จำกัด
โครงการจัดตั้ง บริษัทแจ่มจรัสประกันภัย จำกัด 

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย (สศสท) ได้เสนอโครงการจัดตั้ง บริษัทแจ่มจรัสประกันภัย จำกัด ที่สหกรณ์ทุกประเภทจะเป็นผู้ถือหุ้นจัดตั้ง เพื่อให้ประกันภัยพืชผลเกษตร คือ พืชเศรษฐกิจและสัตว์เศรษฐกิจ และภัยแก่ทรัพย์สินอื่นของสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์ ให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย พิจารณา และสถาบันสหกรณ์ดังกล่าวนี้ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่เสนอ และร่วมประสงค์ให้จัดตั้งให้สำเร็จภายในปี 2555 เพื่อให้เป็นกลไกลหนึ่งในการฟื้นฟูบูรณะทรัพย์สินและธุรกิจของสหกรณ์ทุกประเภทที่เสียหายจากภัยน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 นี้ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. อาบ นคะจัด นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย ,นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ,นายก๊ก ดอนสำราญ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ,นายนิพนธ์ สมพื้น ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ,นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด เข้าร่วมเสวนา