มอบผลไม้

นายโอภาส ชาญยงค์ ประธานกรรมการฯ สหกรณ์การเกษตรเมืองปราจีนบุรี จำกัด ได้เดินทางมามอบผลไม้ ซึ่งเป็นผลิตผลิตทางการเกษตรของสหกรณ์ แด่ชาวชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ด้วยตนเอง