ประชุมใหญ่ฯ สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 - 2555 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด 

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555 นายศิริชัย  ออสุวรรณ  ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) เข้าร่วมงาน ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2554 – 2555 สหกรณ์การเกษตรบ้านแพ้ว จำกัด (สกก.บ้านแพ้ว จำกัด) โดยมีนายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นประธานเปิด และนายวิลาศ สุริวงษ์ ประธานกรรมการฯ สกก.บ้านแพ้ว จำกัด (สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ) กล่าวต้อนรับ และรายงานผลประกอบการปีนี้ได้กำไรสุทธิเกินกว่า 10 ล้านบาท พร้อมด้วยนายวรินทร์พงศ์ ศรีสันต์ สมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ จากจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมงานด้วย ท่ามกลางคณะกรรมการฯ และสมาชิกสหกรณ์ฯจำนวนมาก