สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด
พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
                 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิด พระอนุสาวรีย์ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ ที่จัดแสดงโดย ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. กราบบังคมทูลถวายรายงานภารกิจของ ชสท.