ประกาศผลการประกวดฯ ในโครงการ 60 ปี ชสท. เพลงมาร์ช เพลงสหกรณ์ คำขวัญ และคลิปวีดีโอ
ผลงานประกวดเพลงมาร์ช และเพลงประจำสหกรณ์การเกษตร
รางวัล เลขที่ ชื่อเพลง ผู้ส่งผลงาน
ชนะเลิศ MU 00038 มาร์ชสหกรณ์การเกษตร สุรพัฒน์ เปรมชัยพร
รองอันดับ 1 MU 00012 มาร์ท ชสท. ยุทธพล กล้าสงคราม
รองอันดับ 2 MU 00006 อุดมการณ์ สหกรณ์การเกษตร นายสมัย แก้วบุดดา
ชมเชย MU 00002 สดุดีสหกรณ์เกษตรไทย นายประเสริฐ เกตุจันทร์
ชมเชย MU 00009 เหนือแสงตะวันส่อง นายพีรพัฒน์ คงเพ็ชร
ชมเชย MU 00010 มาร์ชสหกรณ์การเกษตร นายธนวัฒน์ สุขขี
ชมเชย MU 00011 ตะเกียงทองส่องเกษตรไทย นายยุทธพล กล้าสงคราม
ชมเชย MU 00019 มาร์ช ชสท. ปัณณวัชญ์ ทัดศรี
ชมเชย MU 00023 รวมใจเกษตรกร คามิน ภัคดุรงค์, น.ส.พร้อมพร จิรชัยวิวัฒน์
ชมเชย MU 00032 เพลงมาร์ช มิ่งขวัญการเกษตร สมชาย ขุนวิเศส


ผลงานประกวดคำขวัญ
รางวัล เลขที่ คำขวัญ ผู้ส่งผลงาน
ชนะเลิศ M00641 สหกรณ์การเกษตรก้าวไกล การเกษตรไทยรุ่งเรือง นายสุรศักดิ์  ชื่นสดใส
รองอันดับ 1 M00144 สมาชิกร่วมใจ สหกรณ์การเกษตรไทยมั่นคง นายสุพัฒน์ พละศูนย์
รองอันดับ 2 M00157 สหกรณ์การเกษตรให้คุณ เกื้อหนุนเกษตรกร เอื้ออาทรมวลสมาชิก นายเชษฐวุฒิ สถิตพิมพา
ชมเชย M00897 สหกรณ์การเกษตรก้าวไกล เกษตรกรไทยก้าวหน้า นางจรรยา ภู่ตระกูล
ชมเชย M00880 ช่วยเหลือ เอาใจใส่ แก้ไขปัญหา ร่วมใจพัฒนา คือปรัชญาของสหกรณ์การเกษตร นายธนวัฒน์ มัณฑุกานนท์
ชมเชย M0428 สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ สร้างเศรษฐกิจก้าวไกล ทั่วไทยพัฒนา นายวงศธร เอี่ยมตระกูล
ชมเชย M00707 สหกรณ์การเกษตร ส่งเสริมเศรษฐกิจ ช่วยชีวิตเกษตรกร นางสาวนูรียา สันอีด
ชมเชย M01021 สหกรณ์การเกษตรก้าวไกล เกษตรกรไทยมั่นคง น.ส.สวรส นำแก้ว

ผลการประกวดคลิปวีดีโอ ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก