โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 16/2554

เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2555 ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาสหกรณ์สู่ความสำเร็จ” รุ่นที่ 16/2554 โดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ซึ่งครั้งนี้ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท. ได้เป็นแม่ทัพนำ คณะกรรมการและพนักงาน ชสท. ไปบริการให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกในเขต 8 ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ รวมกว่า 300 คน

          เวลา 9.30 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2555 นายนัด ดวงใส ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดชุมพร จำกัด กล่าวรายงานการฝึกอบรม และ นายสิทธิพร จริยพงศ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรม ,11.00 น. นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ ชสท.  กล่าวถึง “วิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนนโยบาย ชสท. สู่การปฎิบัติ” ซึ่งจะบรรยายถึงกิจกรรมของทาง ชสท. ต่อ สหกรณ์สมาชิกในเขตพื้นที่ต่างๆ รวมถึงการดำเนินงานของทาง ชสท. ต่อสหกรณ์สมาชิก จากนั้น เวลา 13.00 น. นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย รักษาการแทนผู้จัดการใหญ่ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด  ได้ให้ความรู้ผ่านการบรรยายในหัวข้อ “การปฏิบัติการที่ดี เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน” โดยครั้งนี้ท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวปุ๋ย การดูลักษณะของปุ๋ยปลอม รวมถึงการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม อีกด้วย ปิดท้ายด้วย การบรรยายหัวข้อ “การทำธุรกรรมของสหกรณ์ภาคเกษตร” โดย อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด

          วันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 8.30 น. นางสาวอัจจิมา พิณแช่ม นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุราษฎร์ธานี เริ่มต้นการบรรยายในหัวข้อ “การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการบริหารงานสหกรณ์” ต่อด้วย หัวข้อ “คนสำราญ งานสำเร็จ” โดย ดร. สุรวงศ์ วัฒนกูล  ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้สามารถเรียกเสียงหัวเราะจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างมากทีเดียว เนื่องจากสาระความรู้พร้อมสอดแทรกมุขตลก เพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เวลา 13.00 น. การบรรยายหัวข้อ “เขตการค้าเสรีอาเซียน กับ การเตรียมความพร้อมของสหกรณ์การเกษตร” โดยศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ เลขาธิการมูลนิธิพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ซึ่งจะเน้นในเรื่องของการทำ workshop เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เข้าถึง และสามารถนำไปบริหารปรับใช้กับสหกรณ์ได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งการมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. จีระ หงส์ลดารมภ์ อีกด้วย

          นอกจากเนื้อหาสาระความรู้ที่คาราวานชาว ชสท. ขนมาให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างครบถ้วนแล้วนั้น ยังมีงานเลี้ยงสังสรรค์แบบ ดินเนอร์ทอล์ค ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง กับนักร้องดังอย่าง นิกส์ นิรนาม รวมทั้งรับของรางวัลมากมายจาก บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

                                                                บรรยากาศภายในงานระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรม