ชสท.จัดประชุมโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ แห่งที่ 1”

                    เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯชสท. พร้อมด้วย นายดิเรก สังขจันทร์ รองประธานกรรมการฯ นายไกรสิทธิ โรจนเกษตรชัย รก. ผจก.ใหญ่ และทีมงานบริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด ได้จัดประชุมครั้งแรกในโครงการ "ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดต้นแบบ แห่งที่ 1” ขึ้นที่ จังหวัดตาก โดยมีผู้แทนของสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ จังหวัดตาก ทั้งหมด 15 สหกรณ์ฯเข้าร่วมประชุม อาทิเช่น นายอนุศักดิ์ ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์จากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก ,นายเจริญ สุต๋า ประธานกรรมการฯชุมนุมสหกรณ์การเกษตรตาก จำกัด ,นายชูชีพ โภคา ผู้ตรวจสอบกิจการ และนายณรงค์ ชัยแก้ว ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด พร้อมทั้งทีมงานทุกท่าน ซึ่งได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเยี่ยม

                จากการประชุมในครั้งนี้ ชสท.ได้ปรับใช้วิธีการดำเนินการกับสหกรณ์สมาชิกโดยใช้อุดมการณ์ให้ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก จำกัด เป็นศูนย์กลางและเป็นผู้ประสานงานในการรวบรวมและสั่งซื้อปัจจัยการผลิตให้กับสหกรณ์สมาชิก โดยจัดซื้อปัจจัยการผลิตจาก ชสท. หรือในกรณีเร่งด่วน สหกรณ์อาจจะสั่งซื้อโดยตรงจาก ชสท. ก็ได้ และแจ้งให้ทาง ชสจ. ตาก จก. ทราบด้วย โดย ชสท. จะมีค่าส่งเสริมการขายให้สหกรณ์การเกษตรนั้น และราคาที่ซื้อผ่าน ชสจ. หรือซื้อผ่านโดยตรงจะเป็นราคาเดียวกัน ชสท. จะเป็นผู้ดูแลค่าบริหารจัดการ ชสจ. โดยไม่ให้เป็นภาระของสหกรณ์สมาชิก  โดยใช้งบบริหารจัดการของ ชสท.เอง เพื่อให้ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรจังหวัดตาก จำกัด สามารถพลิกฟื้นกลับมาเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ ชสท. ยังประกันราคา หากตลาดมีการลดราคาลง ชสท.จะคืนส่วนต่างของราคาที่ลดลงให้กับสหกรณ์สมาชิก อีกทั้งยังมีการประกันคุณภาพปุ๋ยให้แก่สมาชิกโดยละเอียด ทั้งนี้ ชสท. จะไม่ทำหน้าที่เป็นพ่อค้า หรือทำธุรกิจแข่งขัน และไม่หากำไร กับสมาชิก แต่ ชสท. จะดำเนินการเป็นศูนย์กลางในด้านการให้บริการ ทั้งด้านความรู้และบริการอื่นให้แก่ สหกรณ์สมาชิก เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างกัน

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดได้จาก เวบไซด์ของ ชสท. (www.co-opthai.com)