เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

                     5 มีนาคม 2555 นายศิริชัย ออสุวรรณ กรรมการบริษัทสหประกันชีวิต เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนสหกรณ์ทั่วประเทศ เข้าร่วม