ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด

 

               23 มีนาคม 2555 ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น บริษัท ที.เจ.ซี.เคมี จำกัด (บริษัทร่วมทุนระหว่าง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด และ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่น) ที่เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนายศิริชัย ออสุวรรณ (ประธานกรรมการฯ ชสท.) เป็นประธานการประชุม