เข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

            เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และเครือข่าย 5 ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ เข้าพบ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯพณฯ ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ เพื่อหารือในเรื่องที่รัฐบาลฯจะประกาศให้ "สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ" และเรื่องขอให้ผลักดันการขอแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ มาตรา 50 วรรค 3