เวทีชาวบ้าน ที่สหกรณ์วัดจันทร์

เวทีชาวบ้าน ที่สหกรณ์วัดจันทร์

      นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมเวทีชาวบ้าน ขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดพิษณุโลกซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ของสหกรณ์แห่งแรกของประเทศไทย คือ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัดนอกจากนี้เวทีชาวบ้านยังเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยการจัดเวทีชาวบ้านนั้นจะมีการบันทึกเทปเพื่อนำไปเผยแพร่เป็นสื่อการเรียนรู้การดำเนินงานของสหกรณ์ที่เข้มแข็งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่สหกรณ์การเกษตรที่อื่นๆ เวทีชาวบ้านครั้งนี้มีสหกรณ์การเกษตรเข้าร่วมแลกเปลี่ยน อาทิเช่น นายทรัพย์ งามสงวน (ผู้อาวุโสทางด้านสหกรณ์) ,ประภาส งามสงวน (ประธานกรรมการ สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด) ,นายปาน พลายเพลิด (ผจก. ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรพิจิตร จำกัด) ,นางเจริญศรี โสระมัด (ผจก. สหกรณ์การเกษตรขาณุวรลักษณ์บุรี จำกัด) ,นายยวง อยู่มา (ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรอุตรดิตถ์ จำกัด) เป็นต้น

      จากการแลกเปลี่ยนในเวทีชาวบ้านประเด็นสำคัญคือ การดำรงอยู่ของสหกรณ์แห่งแรกที่มีการฝ่าฟันพายุแห่งความเปลี่ยนแปลงหลายระลอกที่โหมพัดเข้ามาซึ่งสิ่งที่สำคัญคือการปรับตัวให้สามารถคงอยู่เพื่อบริการสมาชิกได้ การเน้นหลักการบริการสมาชิกเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันต่อสหกรณ์ที่ต่างจากองค์กรอื่นๆ เพราะสมาชิกเป็นส่วนที่สำคัญในการอยู่รอดของสหกรณ์ หากสหกรณ์คำนึงถึงสมาชิกมากกว่าผลกำไรแล้วหนทางที่สหกรณ์จะเจริญเติบโตท่ามกลางกระแสทุนนิยมนั้นไม่ยากเกินความสามารถของเราเหล่าขบวนการสหกรณ์อย่างแน่นอน ทั้งนี้กิจกรรมเวทีชาวบ้านนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่จัดขึ้นในโอกาสที่ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด ซึ่งก่อตั้งจากการรวมตัวของสหกรณ์การเกษตรระดับจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของสหกรณ์การเกษตรที่ให้บริการแก่สมาชิกอย่างครบวงจร ทั้งด้านปัจจัยการผลิต การตลาด การให้องค์ความรู้ และสวัสดิการ ซึ่งครบรอบการดำเนินงาน 60 ปี ในปี 2555 กิจกรรมดังกล่าวจึงเป็นกิจกรรมที่จะเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเครือข่ายของเหล่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรได้