ชสท. ร่วมวางพานพุ่มพระบิดา วันสหกรณ์แห่งชาติ

ชสท. ร่วมวางพานพุ่มพระบิดา วันสหกรณ์แห่งชาติ

     สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2555 ขึ้น ณ ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาคุณในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

     เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2555 ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) นำโดย นาย ศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการฯ และพนักงาน ชสท.  ได้เข้าร่วมงาน “วันสหกรณ์แห่งชาติ” และรับฟังการบรรยายเรื่อง “AEC ปี 2558 สหกรณ์ไทยจะเตรียมรับมืออย่างไร” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ทั้งนี้นายวิฑูรย์ แนวพานิช ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงาน และมอบโล่ “คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2555” จัดโดย สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้แก่ 1.นางสุวรรณา ธงทอง จาก สหกรณ์เคหสถานฉลองกรุง จำกัด 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ จาก สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต จำกัด 3.นายสุริยะ ศรีชุม จาก สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด 4.นายเอกสิทธิ์ วังภูสิต จาก ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด 5.นายไพศาล วิวัฒนทิพย์ จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนวงสัมพันธ์ จำกัด 6.นายสุเมธ เมฆอนันต์ธวัช จาก สหกรณ์ออมทรัพย์คอสโมอุตสาหกรรม จำกัด 7.นางอุทุมพร บุญฤทธิ์ จาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฉัตรหลวง จำกัด 8.นางนงนุช เพ็ชรไทย จาก สหกรณ์บริการศุภนิมิตห้วยขวาง จำกัด และ 9. นายชุมพล อินจันทร์สุข จาก สหกรณ์บริการศุภนิมิตห้วยขวาง จำกัด

     ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง และพระโอรสองค์สุดท้อง ในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (น.ม.ส.)พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยพร้อมพระประยูรญาติ เดินทางมาร่วมวางพานพุ่มสักการะโดยมี ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี นายชุมพล ศิลปอาชา เป็นประธาน เปิดงานพร้อมมอบโล่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับภาค ซึ่งสหกรณ์ดีเด่นประจำปีนี้ได้แก่ 1.สหกรณ์การเกษตรเวียงสา จำกัด 2.สหกรณ์เมืองนครปฐม จำกัด 3.สหกรณ์การเกษตรพิบูลมังสาหาร จำกัด 4.สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด 5.สหกรณ์นิคมนครขุน จำกัด 6.สหกรณ์นิคมชัยบาดาล จำกัด 7.สหกรณ์นิคมปากน้ำ จำกัด 8.สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด 9.สหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์ค พัฒนานิคม จำกัด 10.สหกรณ์ผู้ใช้น้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโคกหม้อ จำกัด 11.ร้านสหกรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำกัด 12.ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำกัด 13.สหกรณ์เดินรถเพชรบูรณ์ จำกัด 14.สหกรณ์บริการเดินรถเมืองนครราชสีมา จำกัด 15.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด 16.สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด 17.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการอุบลราชธานี จำกัด 18.สหกรณ์ออมทรัพย์สุราษฎร์ธานี จำกัด และ19.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด และ กลุ่มเกษตรดีเด่น ระดับภาค ได้แก่ 1.กลุ่มเกษตรกรทำนาแม่สอด 2.กลุ่มเกษตรกรทำนาโพสังโฆ 3.กลุ่มเกษตรกรทำนากุดประทาย 4.กลุ่มเกษตรกรทำนาตะโหมด และ5.กลุ่มเกษตรกรทำสวนตำบลร่องกาศ พร้อมกันนี้ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้กล่าวรายงานในพิธีเปิด มีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนสหกรณ์จากทั่วประเทศ รวมทั้ง คณะ ICA-AP มาร่วมงานและวางพานพุ่ม